Arjen vastuullisuusjohtaminen ICG Innotiimi

Arjen vastuullisuusjohtaminen

Miten kehitämme organisaation vastuullisuuskulttuuria? Onko strategia, visio ja toimintamallit selkeät?Usein käy niin, että henkilöstö ei lähde mukaan muutokseen – ei silti, vaikka kaikki yllä mainitut olisivatkin kunnossa.

Kokemuksemme mukaan syynä on useimmiten se, ettei työntekijöitä ole kuultu ja osallistettu riittävästi. Mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja vaikuttaa muutokseen lisää sitoutumista ja vähentää muutosvastarintaa merkittävästi.

Miten saamme koko henkilöstön mukaan vastuulliseen ja itseohjautuvaan tekemiseen?

ICG Innotiimin valmennusohjelmat ja konseptit tuovat johdolle ja esihenkilöille osallistavia työkaluja ja menetelmiä arjen johtamistilanteisiin. Laadimme valmennusohjelman aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin varmistamme yhdessä koko henkilöstön osallistamiseen muutosohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vastuullisuuden saaminen osaksi arjen normaalia tekemistä vaatii sinnikästä ja pitkäjänteistä vastuullisuusjohtamista. Olemme kumppanisi tällä muutosmatkalla. Käytämme mm. alla olevien valmennuskonseptien periaatteita myös vastuullisuusjohtamisen arkijohtamisen valmentamisessa.

Osallistava johtaminen

Miten osallistan ja saan tiimini mukaan muutokseen? Osallistavan johtamisen valmennuksessa käsitellään erilaisia johtamistilanteita ja harjoitellaan niitä käytännössä. Osallistujat kehittyvät johtajina, he saavat aikaan parempia johtamistuloksia ja organisaation suorituskyky kasvaa. Valmennuspäivien välissä osallistujat toteuttavat suunnitelmiaan käytännössä keräten kokemuksia ja havaintoja jatkokäsittelyä varten. Lue lisää osallistavan johtamisen valmennuksen periaatteista!

Arvostavan puuttumisen taidot

Työpaikoilla puuttuu usein toiminnan kehittämisessä tärkeä keskinäisen puuttumisen ja arvostavan palautteen kulttuuri – tai ainakin siinä on usein kehittämisen varaa. Puuttumisen katsotaan useimmiten kuuluvan vain esihenkilöiden vastuulle. Samalla positiivisiin asioihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, ja niistä puhuminen on vähäistä. Positiivisen palautteen antaminen koetaan usein teennäisenä, eikä sitä osata myöskään ottaa aidosti vastaan. Puuttumisen ja palautteen antamisen valmennuksissa opitaan selkeät positiivisen että rakentavan palautteen toimintamallit, ja korjaavan palautteen saajaa autetaan itsearvioinnin kautta kehittämään omaa toimintaansa. Lue lisää: Arvostavan puuttumisen taidot.

Turvallisuusjohtamisen taidot

ICG Innotiimin jänteikäs turvallisuuskulttuurin valmennusohjelma toteutetaan joko ”valmentajavalmennus”-mallilla tai ICG Innotiimin valmentajien tukemana. Siinä selkeytetään esihenkilöiden roolia turvallisuuden päivittäisjohtamisessa, ja jokainen valmennettava saa konkreettiset taidot valmentaa oman tiiminsä turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen käytännön työssä. Valmennuksen tuloksena esihenkilöillä on käytössään työkalupakki erilaisten käytännön tilanteiden johtamiseen ja valmiudet inhimillisten tekijöiden tunnistamiseen ja huomioimiseen turvallisuuden kehittämisessä. Esi- ja avainhenkilöiden lisäksi koko henkilöstö saa valmiudet tiedostavampaan havainnointiin, arvostavaan puuttumiseen, palautteen antoon ja palautteen vastaanottamiseen. Kun opitaan puuttumaan, myös positiivisiin asioihin, keskinäinen luottamus kasvaa. Lue lisää: Turvallisuusjohtamisen esimiestaidot.

Yrityskulttuurin johtaminen

Organisaatioiden toimintakulttuuria muutettaessa törmätään usein tyypilliseen johtamisen ongelmaan: asiat korostuvat ja ihmiset unohtuvat. Osallistamista ja yhdessä kehittämistä nähdään kyllä entistä enemmän jo muutosprosessien alkuvaiheissa, mutta silti  muutosta ei saada vietyä organisaation arkeen. Tavoitekulttuurin jäsentäminen ei kuitenkaan riitä. Tosiasia on, että todellinen työ alkaa varsinaisesti vasta arjessa.

Yrityskulttuuri tulee testatuksi joka päivä, jokaisessa teossa ja vuorovaikutustilanteessa. Kulttuurin uudistaminen haastaakin erityisesti esimiestyötä. Jokaisella organisaatiolla on oma toimintakulttuurinsa, ja muutos ei mene läpi, jos se sotii yrityksen kulttuuria vastaan. Kun osaamme arvostaa ja ymmärtää tätä, meillä on muutoksen avaimet käsissämme. Lue lisää: Yrityskult­tuurin johtaminen vaatii arjen tekoja.

 

Olemme kumppanisi…

LÄHTÖTILAN ANALYSOINTI

Selvitämme yhdessä lähtötilanteen ja määritämme kehittämisen tärkeimmät osa-alueet.

YHTEISEN TAVOITTEEN KIRKASTAMISESSA

Suunnittelemme valmennuskokonaisuuden vastaamaan lyhyen – ja pitkän aikavälin tavoitteita.

VALMENNAMME PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TAITOJA

Valmennuksissamme esihenkilöt saavat taitoja jokapäiväiseen vastuullisuuden johtamiseen ja henkilöstön osallistamiseen vastuullisuusmatkalle.

Jutellaanko lisää? Ota yhteyttä, niin sovitaan sopiva aika: