OKR1

OKR ja itseohjautuva strategia

OKR (Objectives – Key Results) -malli auttaa strategian todeksi elämisessä ja itseohjautuvassa toteutumisessa. Kun malli toimii hyvin, tiimit asettavat itselleen organisaation strategiaa tukevat tavoitteet (Obejctives) ja niiden saavuttamista todentavat mitattavat avaintulokset (Key Results).

Selkeä fokus, lyhyet toteutusjaksot ja konkreettiset toimenpiteet

OKR-malli on yhteisöllinen tavoiteasetannan menetelmä, joka perustuu siihen, että jokainen organisaation yksikkö johtaa omat tekemisensä tavoitteet strategiasta ja määrittää avaintulokset niihin itse. Jujuna on riittävän lyhyet tarkasteltavat ajanjaksot ja itse määritellyt selkeät tehtävät.

Pidemmän aikavälin, ylätasoisemmat strategiset päämäärät puretaan kvartaalin tavoitteiksi esimerkiksi tiimitasolla. Näiden toteutumisen arviointi suoritetaan mitattavilla avaintuloksilla. Riittävän vähillä tavoitteilla (suositeltavasti korkeintaan viisi) myös strategian fokus tulee selkeäksi.

Strategia käytännön tekemisiksi

Tiimitasolla ollaan kiinni hyvin käytännön läheisissä tekemisessä. Kvartaali pilkotaan 1-4 viikon vakiojaksoihin, joihin tiimi poimii omaan ydintoimintaansa liittyvät tavoitteet. Jokaisen jakson päättyessä tiimi arvioi lyhyessä (30-90 min) tarkistuspistepalaverissa onnistumisensa ja pohtii toimenpiteensä seuraavalle jaksolle. Huomioitavaa on, että tavoitteet vievät aina kohti päämäärää, vaikka yksittäiset tekemiset jäisivätkin vajaiksi nopeatempoisessa syklissä.

OKR:ien selkeyden lisäksi niiden läpinäkyvyys samansuuntaistaa tiimien strategiaa tukevia toimenpiteitä. Kun tiimit määritelevät itselleen OKR:iä, ne peilaavat omia OKR:iään yhteistyötiimiensä vastaaviin.

Innotiimin malli OKR + A malli, jossa A on ”actions”

Innotiimin osallistavat, systemaattiset ja ideointia tukevat menetelmät auttavat OKR-mallin käyttöönotossa ja opettelussa. Kun fasilitoimme työpajoja, osallistujien asiantuntemuksesta syntyy uusia ja luovia ratkaisuja strategian ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen. Niinpä mallimme nimi voisi olla OKR+A, kuten eräs asiakkaamme kuvasi. Osallistuva pohdinta synnyttää myös intoa ja motivaatiota toimenpiteiden toteuttamiseen.

Valmennamme myös muutoinkin fasilitoinnin työkaluja ja parempia palaverointitapoja orgnisaationne sisäiseen käyttöön. Näissä työskentely voi tapahtua kasvotusten tai virtuaalisena, johon käytössämme on toimivat ohjelmistot.

SUUNNITTELU
Suunnittelemme kanssanne, miten OKR-mallilla strategianne viedään organisaatiossanne käytäntöön.

FASILITOINTI
Osaamisen siirtämiseksi ohjaamme yhdessä vastuuhenkilöidenne kanssa ensimmäiset OKR-pohjaiset workshopit.

OPIT JA JATKOASKELEET
OKR:ien 1-4 viikkojaksolla toistuvien tiimien strategian implementointia tukevien tarkistuspistepalaverien käytäntöön vienti yhdessä kanssanne.

Sparraillaanko OKR:n käytöstä tai käyttöönotosta?
Ota yhteyttä, niin jatketaan keskusteluja!