compass-5261062_1920

Turvallisuuskulttuurin kartoitus

Selvitä turvallisuuskulttuurinne nykytila

Turvallisuutta kehitetään usein yksittäisillä projekteilla ja kampanjoilla, jotka perustuvat liian kapeaan ymmärrykseen turvallisuuskulttuurin kokonaisuudesta ja sen nykytilasta. Valitut kehittämistoimet voivat pahimmassa tapauksessa vaikuttaa jopa haitallisesti jatkokehittämi-seen. Organisaation eri rooleissa toimivilla ihmisillä on tavallisesti erilainen ymmärrys siitä, mitä turvallisuudella tarkoitetaan, mikä on organisaation turvallisuuskulttuurin nykytila, ja mistä kehittäminen juuri siinä vaiheessa kannattaisi aloittaa.

Johda täsmällisemmällä tiedolla

Turvallisuuskulttuurin kartoitus toteutetaan koko organisaatiolle tai sen yksittäiselle yksikölle suunnatulla kyselykartoituksella. Kyselyn tuotoksia täydennetään tarpeen mukaan tarkenta-villa haastatteluilla eri kohderyhmistä valituille henkilöille. Kyselyn ja haastattelujen pohjalta Innotiimin asiantuntijat laativat havainnolliset. yhteenvetoraportit, jotka puretaan Innotiimin valmentajien johdolla yhteisessä johdon tai laajennetun johtoryhmän työpajassa. Työpajan tuloksena syntyy organisaatiolle kokonaisvaltainen turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusjohta-misen kehittämisen road map -suunnitelma.

Turvallisuuskulttuurin kartoitus

Innotiimin turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusjohtamisen nykytilan kartoitus tuottaa monipuolisen ja kattavan kuvan sekä havainnolliset raportit organisaation turvallisuuden tilasta, sen vahvuuksista ja keskeisistä kehittämistarpeista. Se tuo esille eri rooleissa toimivien ihmisten käsityksen turvallisuuden nykytilanteesta ja luo pohjan yhteisen ymmärryksen rakentamiselle läpi koko organisaation. Kartoituksen kohteena ovat turvallisuuden johtamisjärjestelmä ja sen toimivuus, ja toisaalta ihmisten turvallisuuteen liittyvät ajattelutavat, uskomukset, asenteet, tottumukset ja käytännön toiminta.

Kartoituksen pohjalta laaditaan turvallisuuden kehittämiselle kokonaisvaltainen jatkosuunnitelma, road map.

Olemme kumppanisi…

1

Kartoituksen toteutuksen suunnittelussa ja taustatietojen kokoamisessa

2

Kyselykartoituksessa eri kohderyhmille (johto, turvallisuusorganisaatio, esimiehet, henkilöstö) älykkäällä mittarilla

3

Kyselytulosten alustava analysoinnissa

4

Tarkentavissa haastatteluissa suunnatulla otannalla

5

Analyyseissa ja raportoinnissa

6

Johtoryhmän tai laajennetun johtoryhmän purkutyöpajassa

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: