Besprechung

Tehokkaampia johto- ryhmän kokouksia

Päivittäiseen liiketoimintaan liittyvät asiat syövät usein suurimman osan johtoryhmän kokouksille varatusta ajasta. Aikaa jää tyypillisesti liian vähän muille tärkeille asioille, kuten vuosisuunnittelulle, visioinnille, strategian suunnittelulle ja sen muuntamiselle operatiivisiksi toimenpiteiksi. Johtoryhmän kokousten fasilitointi sujuvoittaa kokousagendan läpikäyntiä ja päätöksentekoa, jolloin aikaa säästyy ja etukäteen suunnitellut asiat ehditään käydä tehokkaasti läpi.

Käytännönläheinen lähestymistapa edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä

Kokemuksemme mukaan matka on yhtä tärkeä kuin päämäärä. Kun esimerkiksi laaditaan yhteisiä sopimuksia, prosessin sujuvoittamisen kannalta on tärkeää lisätä yhteistyötä, edistää johtoryhmän tiivistä vuoropuhelua ja toisten näkemysten, arvojen ja tulkintojen ymmärtämistä ja kunnioittamista.

Fasilitoinnissamme korostuvat käytännönläheisyys ja tekemällä oppiminen. Testatut menetelmämme edistävät luovuutta ja lisäävät analyyttisiä taitoja dialogin, ryhmätöiden ja tiimiharjoitusten avulla.

Hyödynnämme johtoryhmäkokousten fasilitoinnissa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja järjestelmänajattelun menetelmiä. Vuorovaikutuksen fasilitoinnilla voidaan vaikuttaa johtoryhmän toimintatapoihin ja siten kehittää johtoryhmän kokouksia tehokkaammiksi. Järjestelmäajattelun menetelmät puolestaan lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintaa sekä auttavat hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia.

Johtoryhmän kokousten fasilitointi rakentaa ymmärrystä ja tehostaa prosesseja

Ammattimaisesti suunniteltu johtamistyöpaja auttaa johtoryhmän jäseniä saavuttamaan yhteisen ymmärryksen keskeisistä asioista. Kun se on saavutettu, yhteistyö, viestintä ja yrityksen yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen tehostuvat.

Johtamistyöpajassa käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja:

  • Yhteiset tavoitteet: Mitkä on yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ja niitä ohjaavat arvot? Miten johtoryhmän jäsenet ymmärtävät ne, ja mitä he voivat tehdä niiden saavuttamiseksi?
  • Rakenteelliset ja kulttuuriset kysymykset: Missä määrin nykyiset organisaatiorakenteet ja organisaatiokulttuurin elementit tukevat tavoitteiden saavuttamista? Mitä pitäisi muuttaa?
  • Esteet ja rajoitukset: Mikä on johdon näkemys liiketoiminta- ja organisaatioympäristöstä? Millaisia rajoituksia niille on asetettu ja mitä pitäisi muuttaa organisaation tehokkuuden parantamiseksi?
  • Roolit: Miten johdon jäsenet näkevät omat ja muiden johtajien roolit? Millaisia odotuksia niille on? Onko roolien täyttäminen mahdollista?
  • Normit ja yhteiset pelisäännöt: Mitkä ovat yhdessä työskentelyn kirjalliset ja kirjoittamattomat säännöt?

 

Johtoryhmän kokousten tehostamisen kolme vaihetta:

VALMISTELU
Määrittelemme yhdessä tavoitteet kokoukselle

SUUNNITTELU
Räätälöimme esityslistan johtoryhmäsi tarpeiden mukaan.

FASILITOINTI
Fasilitoimme kokouksen tehokkaasti ja dokumentoimme sen.

Tehdään johtoryhmän kokouksista yhdessä onnistuneemmat!

Asiantuntijamme laativat teille räätälöidyn suunnitelman.

Ota yhteyttä: