Vastuullisuusstrategian integrointi osaksi yrityksen strategiaa

Datan ja resurssien puute suurimmat esteet vastuullisuusstrategian toteuttamisen tiellä

Vastuullisuus on keskeinen osa modernia liiketoimintaa, ja sen tehokas integroiminen organisaation strategiaan vaatii paitsi suunnitelmallisuutta myös resursseja. Organisaatiot, jotka onnistuvat tässä, voivat odottaa paitsi yhteiskunnallista vaikutusta myös pitkäaikaista liiketoiminnallista menestystä. Vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että strategiaa tehdään ja toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

 

Strategiaa jalkauttamassa, mutta esteitä matkalla

Organisaatiot ympäri maailmaa ovat yhä enemmän heräämässä vastuullisuuden tärkeyteen liiketoiminnassaan. Tuore tutkimuksemme osoittaa, että suuryritykset ovat viitoittamassa tätä tietä. 45 %:lla vastaajaorganisaatioista on jo käytössään vastuullisuusstrategia, mutta kaikki näistä ovat suuryrityksiä. Pienemmillä toimijoilla näyttää olevan vielä matkaa vastuullisuuden edistämismatkan aloittamisessa.

Tutkimuksen mukaan 21 % organisaatioista on parhaillaan jalkauttamassa vastuullisuusstrategiaansa, mutta heidän matkansa ei ole ollut esteetön. Peräti 75 % näistä organisaatioista on kohdannut erilaisia esteitä, joista suurin on resurssien puute, olipa kyse sitten aikaresursseista tai henkilöstön osaamisesta.

Strateginen yhteensovittaminen ja sidosryhmien osallistaminen

Mielenkiintoinen havainto on, että 61 % organisaatioista, joilla on vastuullisuusstrategia on integroinut sen osaksi yritysstrategiaa. Tämä osoittaa, että vastuullisuus ei ole vain erillinen osa toimintaa, vaan se on kietoutunut tiiviisti liiketoiminnan ytimeen. Jopa 7/10 näistä organisaatiosta käyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) viitekehyksenä vastuullisuustyössään, mutta muutkin kestävän kehityksen viitekehykset ovat yhä suosittuja.

Sidosryhmien osallistaminen on toinen keskeinen elementti vastuullisuusstrategiassa. Tutkimukseen osallistuneista organisaatioista 77 % kertoi osallistaneensa eri sidosryhmiä strategian kehittämiseen. Asiakkaat, lainsäädäntö ja viranomaiset, markkinatoimijat, osakkeenomistajat, työntekijät, kilpailijat ja yhteisöt olivat tärkeimmät strategiaan osallistetut sidosryhmät. Yllättävän pieni painoarvo oli toimittajilla ja medialla. 

Mittarit kertovat edistymisestä

Vaikka vastuullisuusstrategia on monille organisaatioille prioriteetti, vain 54 % niistä seuraa vastuullisuusmittareita koko organisaation KPI:n osana. Lähes puolet organisaatioista (46 %) seuraa vastuullisuusmittareitaan irrallaan liiketoiminnan KPI:sta. Ilmastovaikutukset olivat selvästi keskeisin seurattava kohde, mutta monella vastaajalla oli laaja-alaisesti eri ESG (Environment, Social, Governance) osa-alueita koskevia mittareita.

Mahdollisuudet ja uhat vastuullisuustyössä

Vastuullisuuden edistämisessä organisaatiot näkevät lukuisia mahdollisuuksia. Näihin kuuluvat asiakkaiden houkutteleminen, oikein tekeminen, strateginen liiketoiminnan kehittäminen, ympäristötavoitteiden saavuttaminen sekä henkilöstön houkutteleminen ja pitäminen. Toisaalta, vastuullisuuden tiellä on myös uhkia, kuten tavoitteiden ja datan puute, resurssipula, toimittajien kypsyys ja osaaminen sekä oman henkilökunnan osaaminen.

Hyvät käytännöt vastuullisuusviestinnässä

Lopuksi, tutkimukseen osallistuneet organisaatiot tarjosivat näkemyksiä hyvistä käytännöistä vastuullisuusviestinnässä. Poikkiorganisatoriset ESG tiimit, henkilökunnalle suunnattu koulutus, vastuullisuustavoitteet tiimeille, uudet tuotteet ja palvelut, sisäinen viestintä sekä uutiset olivat kyselyyn vastanneiden mielestä tehokkaita tapoja edistää organisaation sitoutumista vastuullisuusstrategian eteenpäin viemiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vastuullisuus on keskeinen osa modernia liiketoimintaa, ja sen tehokas integroiminen organisaation strategiaan vaatii paitsi suunnitelmallisuutta myös resursseja. Organisaatiot, jotka onnistuvat tässä, voivat odottaa paitsi yhteiskunnallista vaikutusta myös pitkäaikaista liiketoiminnallista menestystä. Vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että strategiaa tehdään ja toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

ICG Innotiimi tukee asiakkaitaan myös vastuullisuusstrategian laatimisessa ja toimeenpanossa. Haluatko sparrailla teidän ajankohtaisista teemoista vastuullisuuden edistämisessä? Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella aiheesta?