Turvallisuusjohtamisen esihenkilötaidot

Turvallisuusjohtamisen esihenkilötaidot

Turvallisuuden johtamisessa ja turvallisuusajattelun kehittämisessä esihenkilöiden rooli, vastuut ja vastuisiin liittyvät tekemiset ovat usein epäselvät. Heiltä voi myös puuttua taidot aktivoida oma tiiminsä tiedostavampaan turvallisuusajatteluun, aktiiviseen havaintojen tekemiseen ja jatkuvaan turvallisuuden parantamiseen. Turvallisuusasioita on usein ulkoistettu turvallisuus- tai työsuojelupäällikölle ja työsuojelutoimikunnalle.

Turvallisuuden johtamistaidot uudelle tasolle

ICG Innotiimin ”Uskalla puuttua – Puuttumalla välität” -valmennuskokonaisuus on jänteikäs turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen valmennusohjelma. Se toteutetaan joko ”valmentajavalmennus” -mallilla tai ICG Innotiimin valmentajien tukemana ja siinä selkeytetään esihenkilöiden roolia turvallisuuden päivittäisjohtamisessa. Lisäksi esihenkilöt saavat konkreettisia taitoja valmentaa omat tiiminsä jatkuvaan turvallisuuden kehittämiseen käytännön työssä. Valmennusohjelman sujuva valmistelu, toteutus, arviointi, suuntaus ja tuloksellisuus varmistetaan johtoryhmän, hankkeen ohjausryhmän ja ICG Innotiimin valmentajien yhteisissä työpajoissa.

Puuttumalla välität

Uskalla puuttua –Puuttumalla välität -valmennuskokonaisuuden tuloksena esihenkilöillä on konkreettisia työkaluja ja taitoja erilaisten käytännön tilanteiden johtamiseen. Lisäksi he saavat valmiudet inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistamiseen ja huomioimiseen turvallisuuden kehittämisessä. Esi- ja avainhenkilöiden lisäksi  valmennusohjelman aikana koko henkilöstö saa valmiudet tiedostavampaan havainnointiin sekä arvostavaan puuttumiseen, palautteen antoon ja palautteen vastaanottamiseen.

Turvallisuusjohtajuus, ”Safety Leadership” on asemariippumatonta turvallisuusajattelun kehittämistä. Kun puuttumisesta – myös positiivisiin asioihin – tehdään yhteinen sopimus, se lisää keskinäistä luottamusta. Esihenkilöt ja koko organisaatio voi soveltaa valmennuksissa opittuja johtamistaitoja myös muissa johtamisen tilanteissa ja haasteissa; mm. laatu, työhyvinvointi, tuotantotehokkuus, muutostilanteet jne.

Turvallisuuden johtamisessa esi- ja avainhenkilöiden on tärkeää ymmärtää, miten sitoutuminen syntyy. Ihmiset ajattelevat eri tavoin, omista näkökulmistaan, oman kokemuksensa ja arvopohjansa muokkaamina. Kun oivaltaa, että jokaisella on valtavaa potentiaalia turvallisuuden parantamiseen, kehitysideoiden tuottamiseen, laadukkaiden havaintojen tekemiseen ja yhteistoimintaan, ja oppii käyttämään tätä potentiaalia toiminnan kehittämiseen, turvallisuuskulttuuri voi kehittyä jopa harppauksin. Samanaikaisesti ilmapiiri, työvire ja -motivaatio kasvaa, kun porukka saa ideoitaan kuuluviin, ja ne vielä johtavat toimenpiteisiin.  
 
ICG Innotiimillä on Uskalla puuttua –valmennusten lisäksi myös muita työkaluja ja valmennuskokonaisuuksia turvallisuusjohtajuuden ja esihenkilötaitojen kehittämiseen. 

Olemme kumppanisi…

1

Johto- ja ohjausryhmän aloitustyöpajassa, jossa suunnitellaan koko valmennuskokonaisuus, sen ohjauksessa ja seurannassa

2

Esi- ja avainhenkilöiden (esim. työsuojelutoimikunnan) valmentajavalmennuksessa

3

Tiimien ja ryhmien "Uskalla puuttua – Puuttumalla välität" -turvallisuusvalmennuksissa, joko esihenkilöiden itsensä vetäminä tai ICG Innotiimin valmentajien tukemana

4

Esihenkilöiden turvallisuusjohtamisen syventävässä valmennuksessa, jossa keskitytään turvallisuuden johtamisen käytännön tilanteisiin ja kokonaisvaltaiseen turvallisuusjohtajuuteen (safety leadership)

5

Vaikuttavuusmittauksessa n. 4-6 kk tiimien valmennusten jälkeen

6

Ohjaus-ja johtoryhmän yhteisessä arvioinnissa ja jatkokehittämisen suuntaustyöpajassa

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: