Dare to Care_fleetcare 2

VR FleetCarella uskalletaan välittää itsensä lisäksi muista

ICG Innotiimin Anna Vaihinen ja Anssi Juutilainen toivat modernin turvallisuusjohtamisen osaksi VR FleetCaren Dare to Care -koulutuksia.

Turvallisuus on VR FleetCaren toiminnan avaintekijä

Sen lisäksi, että FleetCaren tekemisen ytimessä on ihmisten ja tavaroiden liikuttaminen turvallisesti, he haluavat panostaa myös henkilöstön turvallisuuteen. Kevään aikana jokainen fleetcarelainen osallistui puoli päivää kestävään turvallisuusajattelua kehittävään koulutukseen. Tähän eväät antoivat ICG Innotiimin Anna Vaihinen ja Anssi Juutilainen valmentaessaan esihenkilökunnan pitämään koulutuksen omille tiimeilleen.

Dare to Care – uskalla välittää -nimellä kulkeneiden koulutusten ytimessä oli turvallisuuskulttuurin vahvistaminen kannustamalla kaikkia työntekijöitä puuttumaan epäkohtiin ja jatkuvasti parantamaan työturvallisuutta. Varhaisella puuttumisella ja toisesta välittämisellä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä työtapaturmien syntymistä, ja ennen kaikkea rakentaa luottamusta, lisätä työhyvinvointia, oppimista ja työn sujuvuutta.

Valmennus toteutettiin kolmessa osassa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Ensin valmennettiin esihenkilöt, jonka jälkeen he pitivät omalle tiimilleen saman koulutuksen. Kolmannessa vaiheessa esihenkilöt saivat vielä lisää oppia siitä, miten turvallisuusajattelua voidaan johtaa paremmin. Koulutuksista saatu palaute oli erinomaista.

Turvallisuuskulttuuri on kiinteä osa kaikkien VR FleetCaren työntekijöiden arkea. Valmennuksissa tähdättiin siihen, että jokainen uskaltaa välittää itsensä lisäksi myös muista sekä rohkeasti antaa ja vastaanottaa palautetta.

Valmennuksissa annettiin sekä esihenkilöille että heidän tiimiläisilleen mahdollisuus kertoa kokemuksiaan ja kehitysehdotuksiaan työturvallisuuteen liittyen. Vuorovaikutteisten ja osallistavien harjoitusten myötä sekä konkreettisia tilanteita simuloimalla luotiin yhtenäistä käsitystä turvallisuuden nykytilasta. Sen jälkeen pohdittiin yhteisesti, kuinka turvallisuuskulttuuria voitaisiin kehittää.

Turvallisuuteen suhtaudutaan FleetCarella myönteisesti ja sen osoittivat myös tiimeille tehdyt suhtautumismittaukset. Mittausten mukaan työntekijät pitävät tärkeänä, että VR FleetCarella on yhteiset turvallisuuden pelisäännöt, turvallisuutta vaarantavaan toimintaan puututaan matalla kynnyksellä ja turvallisuus nähdään myös yrityksen kilpailuetuna.

On ensisijaisen tärkeää, että jokainen pääsee töistä ehjänä kotiin – sen varmistamiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä.

Koulutukset tarjosivat osallistujille lisäeväitä varhaiseen puuttumiseen, palautteen antamiseen, muutosjohtamiseen ja yleiseen turvallisuuskulttuurin luomiseen. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja sitä jatketaan jokaisena päivänä vuodessa.

Voit myös lähettää meille viestiä ja sovitaan lyhyt tapaaminen teeman ääreltä!

Haluatko keskustella aiheesta?