pexels-photo-1181345

Prosessiarkkitehtuurin kehittäminen

Prosessiarkkitehtuuri pitää sisällään prosessikartan, prosessien rajaukset ja kuvausmuodot, sekä prosessijohtamisen vastuiden määrittelyn.

Prosessijohtamisen kehittäminen alkaa prosessiarkkitehtuurin muodostamisesta

Prosessiarkkitehtuuri luo pohjan prosessijohtamiselle. Ilman sitä prosessikehitystyö jää helposti paikalliseksi eikä laajamittaisia hyötyjä saavuteta. Prosessiarkkitehtuurin määrittely onkin yksi tärkeimmistä asioista prosessijohtamisen perustan luonnissa.

Prosessiarkkitehtuurin muodostaminen alkaa asiakkaan prosessin ymmärtämisestä, jota vasten jäsennellään yrityksen ansaintamalli ja toimintalogiikka toimintaprosessien verkostoksi. Olennaista tässä vaiheessa on tunnistaa, rajata ja nimetä yrityksen toimintaprosessit, jotka yhdessä muodostavat prosessikartan. Pääprosesseja tulee olla rajallinen määrä, jotta johtaminen kohdistuu oikein.

Seuraavaksi sovitaan vakioidut prosessikuvausmuodot ja kuvataan yksittäiset toimintaprosessit ja prosessijohtamisen malli (ml. prosessien omistajuus) ja siihen liittyvät arjen johtamiskäytännöt.

Innotiimi ohjaa toimivan prosessiarkkitehtuurin kehittämisen

Lähtötilanneselvityksen jälkeen suunnittelemme ja ohjaamme prosessiarkkitehtuurin muodostamisen työpajoissa. Työpajoihin osallistetaan prosessien omistajia ja kehitysvastaavia ja muita avainhenkilöitä, kuten ylemmän johdon edustajia. Oikeaoppisella prosessiarkkitehtuurin määrittelyllä saamme prosessijohtamisen kehittämisen oikein suunnattua.

Olemme kumppanisi…

PROSESSIARKKITEHTUURIN KUVAAMINEN
Tunnistamme asiakkaan prosessin ja sitä vastaavat yrityksen ydin- ja tukiprosessit. Rajaamme prosessit, määrittelemme prosessien informaatiovirrat ja rajapinnat.

PROSESSIKUVAUSMUODOISTA SOPIMINEN
Valitsemme käyttötarkoituksiin soveltuvat prosessikuvausmuodot, luomme kuvaus-templatet ja sparraamme prosessien kuvaamista.

PROSESSIJOHTAMISEN VASTUIDEN MÄÄRITTELY
Käymme läpi prosessijohtamisen tehtäväkentän. Tunnistamme, määrittelemme ja vastuutamme prosessijohtamiseen tarvittavat roolit.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta!