Uutta energiaa innovaatio­toimintaan

Oulun Energia on investoinut jo pitkään innovatiivisiin hankkeisiin, mutta nyt rima on asetettu korkealle. Miksi tätä varsin kunnianhimoista kehityshanketta ryhdyttiin käynnistämään, Oulun Energian kehityspäällikkö Mikko Rasi?

Energiatoimialaa puristetaan nyt monesta suunnasta. Sähkö on halpaa ja markkinoille tulee uusia toimijoita. Ilmastotavoitteet asettavat myös omia haasteitaan, jotka on otettava tuotannossa huomioon – ratkaisujen on oltava kestäviä pitkällä tähtäimellä. Toimialan haasteet asettavat strategiatyölle ristipaineita: investointeja tehdään jopa 40 vuoden tähtäimellä ja energiatoimialan ”kvartaali” on 25 vuotta samalla, kun markkinamuutokset kuitenkin edellyttävät nopeaa reagointikykyä. Tämän johdosta on päästävä asiakkaan iholle ja voitava rakentaa yhtiöstä luotettava kumppani, joka tarjoaa palvelut konkreettiseen asiakastarpeeseen.

Mitä Oulun Energia tavoittelee kehityshankkeellaan?

Yritys haluaa jatkossakin olla alueellinen energiatoimialan veturiyritys. Innovaatiotoiminta ja uuden rakentaminen sekä verkostojen rakentaminen ja yhteistyöhankkeet liittyvät tähän. Tarkoituksena on löytää yhdessä kumppaneiden kanssa parhaat ratkaisut, jotka jalostetaan tuotteiksi ja palveluiksi, joita voidaan ylpeänä esitellä. Tavoitteena on luoda uuttaa liiketoimintaa, josta kaikki hyötyvät ja joiden tuloksista myös kumppanit saavat nauttia. Oulun Energia on jo pitkään kehittänyt aktiivisesti uusia toimintoja. Näistä eräänä esimerkkinä Aurinkosähkö, josta on muodostunut jo merkittävää liiketoimintaa. Tämän rinnalla on saatu monia muita pienempiä onnistumisia, joista esimerkkinä palkittu Farmivirta tuote. Näillä on haluttu tehdä markkinoille päänavauksia perinteitä kunnioittaen, mutta uudella tulokulmalla.

Kehitystyöllä tähdätään tavoitetuloksiin 2020. Miten työ rakentuu Oulun Energian vahvuuksille ja millaisia osatavoitteita projektille on asetettu?

Oulun Energiasta löytyy valtava määrä energia-alan osaamista ja nyt on löydettävä organisaatiosta ne vahvuudet, jotka siellä piilevät. Ideoita ja ajatuksia on paljon ja näitä on jalostettava palveluiksi ja liiketoiminnaksi. Oulun Energian yhteistyöverkostot ovat vahvat ja kumppanit tärkeä osa työtä. Haluamme olla innovaatioiden hyödyntämisessä huipputoimija, joka kykenee tuotteistamaan ideoita tuotteiksi ja palveluiksi oikeaan asiakastarpeeseen kustannustehokkaasti ja kannattavasti.

Kehityshanke käynnistettiin innovaatioprosessin ja organisaation innovaatioilmaston nykytilan arvioinneilla. Mikä on näiden elementtien merkitys hankkeessa?

Näillä tehtiin lähtötilakartoitus, jonka tavoitteena oli saada puolueeton näkökulma ja vertailutaso siitä missä nyt ollaan. Kehitystoimien pohjaksi tarvittiin ymmärrys vahvuuksista ja tärkeimmistä kehityskohteista, jotta työ voidaan oikein maadoittaa organisaation nykytilaan ja kokemukseen. Organisaatiokulttuuria on myös saatava muuttumaan siten, että innovaatiot ja kehittäminen eivät ole vain pienen osan toimintaa, vaan rintama on laajempi saaden kaikki mukaan työhön. Dolphin Index kysely puki sanoiksi asioita, jotka oli kyllä tunnistettu, mutta nyt mm. osastokohtaiset erot saatiin konkreettisesti näkyviksi.

Innovaatioilmaston mittaus kohdistettiin koko henkilökuntaan. Näin toteutettu mittaus on myös lupaus organisaatiolle. Mikä on henkilöstön sitoutumisen merkitys hankkeen onnistumisessa ja miten sitä pyritään edistämään?

Tämähän on kriittinen tekijä ja porukka on saatava mukaan. Nämä kyselyt ovat samalla lupaus ja niistä on seurauksena oltava tuloksia. Kyselyt tuottavat aina monenlaisia kokemuksia ja näkemyksiä. Tämä hankehan on kuitenkin positiivinen asia ja pyrkimyksenä on tuoda organisaatiolle kehityskulmaa esille. Tavoitteena on saada kokemuksia hyödyistä ja siitä, että osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa ja avata uusia mahdollisuuksia toiminnalle ja urakehitykselle. Olen usein nähnyt, kun ideoita viedään eteenpäin yhdessä ja idean tuottaja saadaan mukaan, niin asiat saavat siivet.

Miten valitut mittausmenetelmät sopivat tehtävään ja miten niiden avulla saadut tulokset tukivat hankkeen käynnistystä?

Hanketta käynnistettäessä oli aluksi haasteena löytää toistettava mittaus. Innotiimi-ICG:n käyttämä Dolphin Index on määrämittainen ja sen avulla toimenpiteiden vaikutuksia voidaan seurata toistamalla mittauksia tarvittavin osin ja tarvittava määrä. Nyt nähdään nykytila ja osastokohtaiset erot ja näillä saadaan hyvä pohja toimenpiteiden kohdistamiselle – varsinainen työ siitä eteenpäin on operatiivista suunnitelmien jalkautusta.

Tavoite on asetettu korkealle. Mikä on kehityspäällikön rooli hankkeen toteutuksessa ja ovatko yöunet haasteesta huolimatta rauhaisia?

Yöunien osalta voin olla luottavaisin mielin. Hanketta on viemässä eteenpäin osaava organisaatio ja työssä on hyvä meininki. Kehityspäällikkö on yksi soturi rintamassa hoitamassa omaa rooliaan muiden rinnalla. Hankkeen osalta on kuitenkin vastuulla toimien linjaus ja oikeiden panostuskohteiden valinta. Ideoita on paljon ja niistä on osattava valita ne, joihin todella satsataan ja jotka viedään maaliin. Kehityspäällikkö on hankkeessa mukana ja sen tukena pitkällä tähtäimellä vuosia, mutta joka päivä on kuitenkin panostettava kaikkensa, että projektit saadaan maaliin.

Voin myös reilusti sanoa, että Innotiimi-ICG:n työhön ja panokseen hankkeen tukena ollaan oltu tyytyväisiä. Yhteistyökumppanin valinnassa määrämuotoinen ja toistettava mittari oli ratkaisevia tekijöitä, mutta projektin edetessä on tullut esille monia muitakin positiivisia kokemuksia.

Ota yhteyttä!