BMW - nopeat tulokset

BMW

Nopeat tulokset -malli motivoi työntekijöitä muutokseen BMW:llä – konkreettiset tulokset näkyivät nopeasti päivittäisessä toiminnassa

BMW:n moottoritestausyksikön uusi johto halusi kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, parantaa prosesseja ja kehittää kulttuuria. ICG:n muutosasiantuntijat suunnittelivat yhdeksälle tiimille Nopeat tulokset -muutosohjelman, jolla kokonaisvaltainen muutos saatiin aikaan neljässä kuukaudessa.

Haaste

600 työntekijän yksikön muuttaminen ketteräksi ja korkean suorituskyvyn organisaatioksi.

Ratkaisu

Nopeat tulokset -mallin (Rapid Results) viisivaiheisen muutosprosessin soveltaminen.

Vaikutus

Rakenteisiin, prosesseihin ja järjestelmiin onnistuttiin tekemään muutoksia. Yksikölle kehitettiin uusi toimintatapa, joka sitouttaa johtajia ja tiimejä.

Asiakas

BMW

Toteuttaja

ICG-Itävalta

Muutosprosessin toteutus Nopeat tulokset -mallilla

Innovatiivinen muutosprosessi suunniteltiin BMW:n sisäisen muutoskonsultin aloitteesta. Asiakaskonferenssista ja kahdesta työntekijöiden työpajasta saadun dialogisen palautteen perusteella johtoryhmä kehitti seuraavalle vuodelle houkuttelevan vision ja kattavan kehityssuunnitelman.

Yksi kysymys jäi kuitenkin avoimeksi: kuinka saada organisaatio ja ihmiset mukaan muutokseen? Siihen vastaukseksi laadittiin Nopeat tulokset -mallin mukaan viisivaiheinen etenemissuunnitelma, joka on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Nopeat tulokset -mallin viisi vaihetta BMW:llä

  1. Tavoitteiden asetanta -työpaja

Työpajassa ylin johto määritteli päätavoitteen ja yhdeksän projektipäällikköä kehitti hankkeita sen mukaisesti. Hankkeille asetettiin mitattavia ja kunnianhimoisia tavoitteita, esimerkiksi asennusajan lyhentäminen 50 prosentilla ja kapasiteetin käytön lisääminen 20 prosentilla.

  1. Uusien toimintatapojen käyttöönotto yhdeksässä Nopeat tulokset -hankkeessa

Jokainen projektipäällikkö kokosi tiiminsä ja työskenteli hankkeelle asetettujen tavoitteiden eteen ilman lisäresursseja. Jokainen tiimi oli vastuussa omasta työskentelystään.

  1. Jatkuvaa tiedonvaihtoa ja valmennusta projektipäälliköiden työpajoissa

Projektipäälliköt tapasivat joka neljäs viikko vaihtaakseen kokemuksiaan, valmentaakseen toisiaan ja työskennelläkseen esteiden voittamiseksi. Ylin johto kutsuttiin tapaamisiin mukaan tarvittaessa tunnin ajaksi.

  1. Tulosten esittely hankkeen päätteeksi: menestystekijät ja esteet

Neljän kuukauden jälkeen projektipäälliköt ja 24 linjajohtajaa pitivät päivän mittaisen työpajan, jossa esiteltiin tuloksia ja vaihdettiin käytännön kokemuksia. Työpajassa keskusteltiin menestystekijöistä sekä kulttuurisista ja organisatorisista esteistä.

  1. Oppien siirtäminen arkeen ja muutosten luominen

Nopeat tulokset -hankkeiden tulosten ja kokemusten pohjalta ylin johto lähti luomaan muutoksia rakenteisiin, prosesseihin ja järjestelmiin. Muutokset olivat mahdollisia, koska työntekijöillä oli usko uuden toimintatavan kannattavuuteen.

Projektipäälliköiden kokemuksia Nopeat tulokset -mallista

Miksi valitsitte Nopeat tulokset -mallin perinteisen muutosprosessin sijasta?

Johannes Guggenmos: Työntekijät haluavat nähdä muutoksen vaikutukset nopeasti, mutta suuret muutokset vaativat kuitenkin aikaa. Tämä malli on erittäin fiksu tapa visualisoida muutokset 100 päivän jälkeen sekä ylläpitää kiinnostusta matkalla kohti kokonaistavoitetta.

Joachim Rückert: Moottorin tuotekehitysprosessit ovat monimutkaisia ​​ja teknologiapainotteisia. Siksi ylhäältä alaspäin suuntautuva muutosmalli ei ole niin tehokas kuin osallistava muutosprosessi, jossa otetaan huomioon työntekijöiden tekninen tietämys.

Millaisia haasteita muutosprosessissa tuli vastaan?

Johannes Guggenmos: Suurin haaste oli tasapainottaa resurssitarpeet päivittäisen liiketoiminnan ja muutosprojektin välillä. Lisäksi Nopeat tulokset -malli vaati johdolta intensiivistä tukea työntekijöiden suojelemiseksi liialliselta ylikuormitukselta.

Joachim Rückert: Haasteena oli keskittyä muutosprosessiin riittävin resurssein. Siitä oli apua, että Nopeat tulokset -hankkeella oli välitön vaikutus päivittäiseen toimintaan. Tämäntyyppinen muutosprosessi vaatii vahvaa ja jatkuvaa sitoutumista sekä prosessin ymmärrystä johdolta.

Mitkä tuloksista yllättivät eniten?

Johannes Guggenmos: Johtajien ja heidän tiimiensä vahva sitoutuminen. Tavoitteenamme oli parantaa sisäistä asiakastyytyväisyyttä. Se, että asiakkaamme osallistuivat niin aktiivisesti muutosprosesseihin, yllätti eniten.

Joachim Rückert: Koska projektipäälliköt asettivat kunnianhimoisia tavoitteita hankkeilleen, he sitoutuivat niihin ja olivat erittäin motivoituneita johtamaan niitä. Oli hämmästyttävää nähdä, kuinka heidän innokkuutensa tarttui myös tiimiläisiin. Olin yllättynyt siitä, kuinka itseorganisoituneesti he toteuttivat projekteja.

Miten työntekijät suhtautuivat muutosprosessiin?

Johannes Guggenmos: Kuka muu pystyisi paremmin kertomaan kehityskohteet kuin ne ihmiset, joiden jokapäiväiseen työhön ne vaikuttavat? Osa työntekijöistä sai valtuudet parantaa tilannetta yhdessä prosessikumppanien kanssa. Ja se toimi: annettu luottamus vapautti lisäenergiaa muutosten ajamiseen. Tulokset olivat todella vaikuttavia.

Mitä opitte henkilökohtaisesti?

Johannes Guggenmos: Yksittäiset henkilöt eivät voi ohjata muutosprosesseja, eikä ylhäältä alas suuntautuva lähestymistapa tee muutosprosessista helppoa. Opin, miten tällä mallilla voidaan motivoida ihmisiä ja miten sen avulla voidaan hallita muutosprosessia. Muutoshankkeessa on oltava mukana motivoitunut, ammattitaitoinen ja itsevarma muutosagentti, jonka sekä työntekijät että johto hyväksyvät.

Joachim Rückert: Ilman Nopeat tulokset -mallia saavuttamamme tulokset eivät olisi olleet niin merkittäviä päivittäisen työn kannalta. Koska hankkeet toteutettiin päivittäisen toiminnan rinnalla, niiden tulokset nähtiin suoraan arjessa. Muutokset jalkautettiin onnistuneesti, ja parhaat käytännöt ovat myös sovellettavissa muihin aiheisiin.

Millaisia muutoksia yrityksessäsi on suunnitteilla? Nopeat tulokset -mallillamme saat konkreettisia tuloksia jo 30–120 päivässä!

Kiinnostuitko? Haluatko keskustella lisää tai aloittaa kehitysprosessin?

Ota yhteyttä!