Ota yhteyttä

 
/ maanantai, 17 huhtikuu 2017

Konkreettinen muutos 100 päivässä, totta vai tarua?

Konkreettinen muutos 100 päivässä, totta vai tarua?

Totta, jos unohdat ylhäältä alas suunnatun prosessin ja rakennat muutoksen luottamuksen ja henkilöstön osaamisen hyödyntämisen varaan. Ota avuksi Rapid Results.

Uudistumista vauhdittava Rapid Results -malli tuottaa konkreettisia muutoksia 100 päivässä. Esittelemme mallin perustan, joka koostuu kuudesta yleisestä havainnostamme eri maissa ja toimialoilla toteutetuista muutosprosesseista:

1. Alkuinnostus hiipuu nopeasti ilman näkyviä tuloksia

Ihmisten on vaikea sitoutua liian suuriin ja epämääräisiin tavoitteisiin, joiden maali siintää jossain kaukana. Alkuinnostus hiipuu nopeasti, jos selkeitä tuloksia ja muutoksia ei ala näkyä arjessa. Muutoshanke kannattaa siis pilkkoa selkeiksi noin 100 päivän osatavoitteiksi. Tämä luo hankkeelle positiivisen jännitteen, sillä konkreettisiin tavoitteisiin on helpompi kiinnittyä.

2. Tulosten näkyminen ruokkii uusia onnistumisia

Onnistumiset innostavat ihmisiä jatkamaan muutoshanketta ja kehittämään toimintaa edelleen. Positiiviset tulokset on tehtävä näkyviksi tarpeeksi usein. Laajojen muutoshankkeiden ongelmana on usein se, että vain isoja tavoitteita ja tunnuslukuja seurataan, mutta käytännön toimintatapojen arviointi jää puutteelliseksi tai satunnaiseksi.

3. Muutos edellyttää uuden oppimista ja itse asetettujen rajoitusten kyseenalaistamista

Muutoksessa on aina kyse oppimisesta niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasolla. Useimmat ihmiset haluavat oppia uutta ja kehittää itseään. Meidän on kuitenkin vaikea tunnistaa itse asettamiamme rajoitteita, jotka ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Uudistuminen edellyttää tilanteen arviointia yhdessä, palautteen kuuntelua, ideoiden jakamista ja käytännön kokeiluja.

4. Ihmiset haluavat kuulua onnistuvaan tiimiin

Menestyjien joukossa on mukavampaa. Ihmiset voivat paremmin ja yhteenkuuluvuuden tunne on vahvempi sellaisissa ryhmissä ja tiimeissä, joissa tavoitteet saavutetaan, ja joissa jokainen kokee onnistumisen tunteita. Osana muutosprosessin kokonaisuutta tiimeillä on oltava valtuudet asettaa omat yksityiskohtaiset tavoitteensa ja suunnitella keinot, joilla tavoitteet saavutetaan.

5. Yhdessä oppiminen vaatii tilaa ja aikaa vuorovaikutukselle

Yhdessä oppiminen on tehokas tapa uudistaa organisaation toimintaa. Uusien toimintamallien vakiintuminen edellyttää vuorovaikutusta sekä tiimien sisällä että yli tiimirajojen. Oppimiselle, ideoinnille, palautteelle ja päätöksenteolle on siis oltava yhteisiä foorumeita. Hyviä esimerkkejä ovat erilaiset työpajat, joissa ihmiset pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan.

6. Luottamus innostaa ja motivoi ihmisiä

Innostumme omista ideoistamme. Luottamus, rohkeus ja sisäinen motivaatio vahvistuvat, kun ihmiset pääsevät käyttämään osaamistaan oman työnsä kehittämiseen, kokeiluihin ja oppimiseen. Muutoksen mahdollistava rajoitusten kyseenalaistaminen ei onnistu kontrolloivassa ilmapiirissä.

Havainnoista toteutukseen - näin Rapid Result etenee:

Johto asettaa haasteen

Rapid Results -mallissa muutos lähtee johdon asettamasta haasteesta. Selkeästi rajatun ja organisaation strategiasta johdetun haasteen aikajänne on noin 100 päivää. Haasteen muotoilun jälkeen määritellään Rapid Results -osaprojektit, valitaan projektitiimien vetäjät ja jäsenet sekä sovitaan raportointiin ja aikatauluihin liittyvistä toimintatavoista.

Projektitiimit määrittävät konkreettiset tavoitteet aloitustyöpajassa

Yhteisessä aloitustyöpajassa projektitiimit määrittävät itsenäisesti omat tavoitteensa johdon asettaman haasteen puitteissa. Alkuinnostus on suunnattava konkreettiseen tekemiseen ja kokeiluihin. Aloitustyöpajassa on tärkeää rohkaista tiimejä kyseenalaistamaan olemassa olevia rajoituksia ja toimimaan yli totuttujen tiimi- ja yhteistyörajojen.

Tiimien vetäjät avainhenkilöinä muutoksessa

Rapid Results -malli valmentaa projektitiimien vetäjille taidot ohjata tehokkaita arviointityöpajoja, joissa ihmiset keskustelevat kokemuksistaan ja oppivat toisiltaan. Johdon tuki ja sitoutuminen mahdollistavat muutoksen onnistumisen. Projektien edistymisen ja vaikutusten seurannan avulla johto voi varmistaa, että tiimeillä on riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vertaisoppimista yli tiimirajojen

Kuukauden välein projektitiimeille järjestetään laajempi oppimisfoorumi, jossa käydään läpi tuloksia ja onnistumisia sekä sovitaan tiimien välisestä jatkoyhteistyöstä. Tiimirajat ylittävällä vuorovaikutuksella on tärkeä rooli vertaisoppimisen näkökulmasta. Myös johdon edustuksen on oltava mukana näiden foorumien toteutuksessa.

Yhteenveto ja johtopäätökset 100 päivän jälkeen

Projektitiimit esittelevät tulokset, vaikutukset ja oppimiskokemukset johdolle 100 päivän jälkeen. Kokemukset luovat tukevan pohjan johtopäätöksille jatkosta. Luottamukseen ja henkilöstön osaamiseen perustuva Rapid Results -malli tuottaa nopeasti konkreettisia vastauksia johdon asettamaan haasteeseen ja muuttaa organisaation toimintakulttuuria jopa pysyvästi.

Millaisia muutoksia omassa organisaatiossasi on meneillään? Voisiko Rapid Results –malli tuoda ratkaisuja? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.